Základní údaje o obci
(dle Standardu ISVS)

Oficiální název

Obec Úlice

Důvod a způsob založení

 V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.


IČO:   0 0 2 5 8 4 4 0

Rozpočet v tomto a předchozím roce
viz úřední deska

Žádosti o informace

Podávejte prosím na OÚ Úlice

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci je možno podat:
1. ústně
2. telefonicky
3. písemně
4. faxem

Adresy pro podání žádostí výše uvedenými formami jsou uvedeny na hlavní stránce.

Ústní nebo telefonické dotazy budou vyřizovány přímo s příslušným pracovníkem. 
V případě, že ústní podání informace žadatele neuspokojí, je nutno podat žádost písemnou. Za písemné se považuje i podání faxem a elektronicky. Pokud bude žadatel požadovat písemnou odpověď nebo kopii dokumentů, nebo to bude povaha dotazu vyžadovat, je nutno vždy podat žádost písemnou.

Z důvodu jednoznačně prokazatelného postupu je nutno dodržet písemnou formu žádosti (včetně faxu).

Na výše uvedené kontakty lze podávat i stížnosti a podněty.

Pro účely evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 je nutná přesná identifikace žadatele.

Náležitosti žádosti o informace

Písemná žádost musí obsahovat:
• Jméno a bydliště žadatele
• Způsob doručení odpovědi (poštou, převezme osobně…)
• Přesné označení povinného subjektu po kterém je informace požadována.
• Označení zákonné normy podle které jsou informace vyžadovány.
• Srozumitelnou a určitou formulaci požadovaných informací.


Formuláře, nejdůležitější předpisy a odkazy
 
Informační systém veřejné správy. http://www.centralni-adresa.cz/
Vše o státní správě v ČR http://www.statnisprava.cz/
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj. http://www.mvcr.cz/

 

Zákony  – odkaz Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz/
  www.safetyshop.cz/legislativa
  http://www.sbcr.cz/
  http://www.zakonik.cz/
  http://www.sagit.cz/
  www.bvb.cz/sbirka

 

Formuláře – odkaz Vzory formulářů http://www.mvcr.cz/
  http://www.vzory.cz/
  http://www.form.cz/
  business.center.cz/business/sablony

 

Ministerstva – Ministerstvo vnitra http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/
Ministerstvo dopravy a spojů http://www.mdcr.cz/
Ministerstvo financí http://www.mfcr.cz/
Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz/
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/
Ministerstvo zemědělství http://www.mze.cz/
Ministerstvo životního prostředí http://www.env.cz/
Ministerstvo obrany http://www.army.cz/
Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/
Ministerstvo spravedlnosti http://www.justice.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/
Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz/
Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz/
   
   
EU http://www.euroskop.cz/

 

Instituce  – Vláda ČR http://www.vlada.cz/
Kancelář prezidenta republiky http://www.hrad.cz/
Poslanecká sněmovna http://www.psp.cz/
Senát http://www.senat.cz/
Veřejný ochránce práv (ombudsman) http://www.ochrance.cz/


Zastupitelstvo http://www.volby.cz/

Žádosti POV http://www.isu.cz/pov/

Ares www.info.mfcr.cz/ares/ares.html – informace o ekonomických subjektechSazebník úhrad

Sazebník úhrad je k dispozici na vyžádání na OÚ Úlice


Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Připravuje se

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ Úlice při své činnosti. 
( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné v na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky).

* zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
* zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
* zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
* zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zákon č.138/1973 Sb., o vodách
* zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
* zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
* zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
* zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
* zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
* zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
* zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
* zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
* nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
* zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
* vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím